Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Prijsopvraag.com

Het aanvragen van een offerte bij Prijsopvraag.com is gratis en geheel vrijblijvend. Indien een bedrijf aanvullende kosten bij u in rekening brengt, zoals bepaalde berekeningen voor uw opdracht, dan zullen zij dit aan u kenbaar maken en uw akkoord hierin vragen. U bent verplicht als offerte aanvrager uw gegevens correct en volledig in te vullen. Offerte aanvragen die niet volledig of onjuist ingevuld zijn kunnen wij niet verwerken en doorsturen.

Het is mogelijk dat bedrijven contact met u opnemen, voor bijvoorbeeld aanvullende informatie naar aanleiding van uw offerte aanvraag of om een afspraak te maken om de situatie te bekijken.

Prijsopvraag.com kan niet garanderen dat u een minimum aantal offertes ontvangt. Dit omdat aangesloten bedrijven om diverse redenen geen contact met u kunnen opnemen. U kunt hierbij denken aan drukke periodes voor bedrijven. Wij kunnen bedrijven niet verplichten contact met u op te nemen. Mocht u geen enkele reactie krijgen, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Bij het aanvragen van een offerte bij prijsopvraag.com is het belangrijk dat u uw gegevens volledig invult. Offerte aanvragen met onjuiste of ontbrekende contactgegevens en/of opdrachtgegevens nemen wij wel in behandeling, maar kunnen wij niet direct verwerken en doorsturen naar de aangesloten bedrijven. Als de gegevens onjuist of onvolledig zijn, proberen wij deze (na contact met u) aan te vullen en te corrigeren, om de aanvraag alsnog te verwerken.

Het aanvragen van een offerte via prijsopvraag.com is alleen toegestaan indien dit is gebaseerd op een echte en reële opdracht. De bij prijsopvraag.com aangesloten bedrijven steken veel tijd en kosten in het maken en versturen van de offertes en daarvoor moeten zij wel zicht hebben op een eventuele opdracht. Schoolopdrachten etc. kunnen wij niet verwerken.

Aangesloten bedrijven kunnen na het ontvangen van uw offerteaanvraag contact met u opnemen als er aanvullende informatie nodig is voor het uitbrengen van een offerte. De bedrijven kunnen contact met u opnemen per e-mail of telefoon. Voor bepaalde producten en/of diensten kan het zijn, dat het bedrijf een afspraak met u wil maken om de situatie te bekijken. Wij streven naar een hoge kwaliteit en controleren regelmatig of u ook offertes ontvangt na aanleiding van uw aanvraag. Toch kunnen wij niet garanderen dat u een minimum aantal offertes ontvangt. Het kan zijn dat de aangesloten bedrijven niet op uw aanvraag in kunnen gaan,. Ontvangt u geen reactie neem dan contact met ons op en wij zullen uw aanvraag opnieuw onder de aandacht brengen.

Het kan zijn dat u als bedrijf in een categorie geplaatst wilt worden van uw keuze, Prijsopvraag.com zal haar uiterste best doen om uw bedrijf te plaatsen in de keuze van uw categorie welke past binnen het beleid van Prijsopvraag.com. Wanneer deze niet past binnen het beleid zal Prijsopvraag.com uw categorie plaatsen in een categorie welke past bij de categorie van uw keuze. Adult zullen wij niet plaatsen ook niet na betaling en aangaan van uw contract.

Aansprakelijkheid

De aangesloten bedrijven brengen hun offertes, zonder tussenkomst van prijsopvraag.com, direct aan u uit en doen dit onder hun eigen naam en voorwaarden. prijsopvraag.com is hierin geen partij. U bepaalt zelf welk bedrijf de opdracht krijgt en dient daarbij dus zelf rekening te houden met eventuele kwaliteitseisen en garanties.

prijsopvraag.com doet haar best de kwaliteit van de deelnemende bedrijven te waarborgen. Wij geven echter geen garanties voor de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Wel informeren wij naar u ervaringen als aanvrager en zullen wij bij negatieve ervaringen in contact treden met desbetreffende aanbieder. prijsopvraag.com geeft geen garantie dat de aangesloten bedrijven ook daadwerkelijk een offerte uitbrengen.

Prijsopvraag.com geeft geen garantie voor het feit dat u ook daadwerkelijk een offerte ontvangt van de desbetreffende bedrijven.

Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van
opdrachtnemer. Het voorgaande is echter niet van toepassing, indien en voor zover de opdracht strekt tot onderzoek van een jaarrekening als bedoeld in artikel 393 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor te leggen aan een daartoe ingestelde arbitragecommissie.